Tietosuojaseloste

TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOSUOJASELOSTE/-ILMOITUS

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

13 ja 14 artiklat

Laatimispäivä: 21.1.2019

 

Tietoa koirien ja kissojen geenitutkimukseen osallistuvalle

 

Olet osallistumassa Helsingin yliopistolla tehtävään tutkimukseen. Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraamusta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. Jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen, ennen keskeytystä kerättyä aineistoa voidaan kuitenkin käyttää tutkimuksessa. Tämän selosteen kohdassa 17 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn.

 

1. Tutkimuksen rekisterinpitäjä

 

Helsingin yliopisto

Osoite: PL 3 (Fabianinkatu 33), 00014 Helsingin yliopisto

 

Yhteyshenkilö tutkimusta koskevissa asioissa:

Nimi: Hannes Lohi

Osoite: Haartmaninkatu 8, PL 63 00014 Helsingin yliopisto

Puhelinnumero: +358 2 941 25085

Sähköpostiosoite: hannes.lohi@helsinki.fi

 

2. Kuvaus tutkimushankkeesta ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Tutkimusryhmä selvittää koirien ja kissojen sairauksia ja niiden syitä. Lemmikeistä kerätään terveys- ja käyttäytymistietoa sekä biologisia näytteitä. Omistajien henkilötietoja kerätään eläinten tunnistamiseksi, eläintä koskevien tietojen keräämiseksi, tutkimustulosten raportointia ja muuta yhteydenpitoa varten.

 

3. Tutkimuksen vastuullinen tutkija tai tutkimuksesta vastaava ryhmä

 

Nimi: Hannes Lohi

Osoite: Haartmaninkatu 8, PL 63 00014 Helsingin yliopisto

Puhelinnumero: +358 2 941 25085

Sähköpostiosoite: hannes.lohi@helsinki.fi

 

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

 

Helsingin yliopiston tietosuojavastaava on Veera Löthman. Häneen saa yhteyden sähköpostiosoitteesta tietosuoja@helsinki.fi.

 

5. Tutkimuksen suorittajat

 

Tutkimukseen liittyviä henkilötietoja käsittelevät koirien ja kissojen geenitutkimusryhmän nykyiset jäsenet Helsingin yliopiston lääketieteellisessä ja eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa.

 

6. Tutkimuksen nimi, luonne ja tutkimuksen kestoaika

 

Tutkimuksen nimi: Koirien ja kissojen geenitutkimusrekisteri

Kertatutkimus             X Seurantatutkimus

 

Henkilötietojen käsittelyn kesto:

Tämä tutkimus on seurantatutkimus. Tutkimus on alkanut syksyllä 2006 ja jatkuu toistaiseksi.

 

7. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

 

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukaisella perusteella:

 

X tutkittavan suostumus

   rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen

   yleistä etua koskeva tehtävä/rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttö:

               tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi

               tutkimusaineistojen ja kulttuuriperintöaineistojen arkistointi

   rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttaminen

 

8. Mitä tietoja tutkimusaineisto sisältää

 

Rekisteriin tallennetaan ja käytetään seuraavia henkilötietoja:

  • Omistajan nimi: omistajien ja eläinten tunnistaminen
  • Sähköpostiosoite ja puhelinnumero: yhteydenotoissa lemmikin terveystietoja ja muita tutkimuksen kannalta tärkeitä tietoja koskien, tulosten raportointi
  • Katuosoite: erottamaan samannimiset omistajat toisistaan näytteiden vastaanoton ja terveystietojen päivityksen aikana
  • Postinumero: eläinten maantieteellisen jakauman tutkimisessa suhteessa eläimen terveyteen vaikuttaviin ympäristötekijöihin
  • IP-osoite: internetpalvelimen lokitiedostojen tarkistukseen kyberhyökkäyksen ja huijauksen tunnistamisessa ja torjumisessa

 

9. Arkaluonteiset henkilötiedot

 

Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja.

 

10. Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään

 

Tutkimukseen vapaaehtoisesti osallistuvat eläinten omistajat luovuttavat tiedot itse tutkimuksessa käytettävien sähköisten tai paperisten lomakkeiden välityksellä.

 

11. Tietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei luovuteta tutkimusryhmän ulkopuolelle, paitsi erityistapauksissa omistajan luvalla.

 

12. Tietojen siirto tai luovuttaminen EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

13. Automatisoitu päätöksenteko

 

Automaattisia päätöksiä ei tehdä.

 

14. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

 

 Tiedot ovat salassa pidettäviä.

 

Manuaalisen aineiston suojaaminen: Tutkimusaineisto pyritään keräämään sähköisesti.  Manuaalinen aineisto digitalisoidaan tietoturvattuun palvelimeen. Jäljellä olevaa ei digitoitua manuaalista aineistoa säilytetään tutkimusryhmän lukollisissa tiloissa.

 

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot:

X käyttäjätunnus   X salasana   X käytön rekisteröinti   X kulunvalvonta

 

Suorien tunnistetietojen käsittely:

  X Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa

     Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin

 

15. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen

 

   Tutkimusrekisteri hävitetään

X Tutkimusrekisteri arkistoidaan:

            ilman tunnistetietoja      X tunnistetiedoin

 

Tutkimuksen loppumisen jälkeen tutkimusrekisteri arkistoidaan tunnistetiedoin Helsingin yliopiston suojatulle palvelimelle mahdollista jatkokäyttöä varten toistaiseksi.

 

16. Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen

 

Yhteyshenkilö tutkittavan oikeuksiin liittyvissä asioissa on tämän ilmoituksen kohdassa 1 mainittu henkilö.

 

Oikeuksista poikkeaminen

Yleinen tietosuoja-asetus ja Suomen tietosuojalaki mahdollistavat tietyistä rekisteröidyn oikeuksista poikkeamisen silloin, kun henkilötietoja käsitellään tieteellisessä tutkimuksessa ja oikeuksien toteuttaminen estäisi tai vaikeuttaisi suuresti käsittelyn tarkoitusten saavuttamista.

Tarvetta poiketa rekisteröidyn oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus:

·      saada pääsy tietoihin

·      oikaista tietoja

·      poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi

·      rajoittaa tietojen käsittelyä

·      siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

·      vastustaa tietojen käsittelyä

·      olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi.

Rekisteröity ei kuitenkaan voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella henkilötietoja käsitellään.

Tarkempaa tietoa rekisteröidyn oikeuksista eri tilanteissa löytyy tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa

 

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

 

Yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi